Vedtægter for Køge Folkekor

 

 
 

§1 Navn

Foreningens navn er ”Køge Folkekor”. Koret er hjemmehørende i Køge kommune. Etableret den 9. november 1982.

§2 Formål

Foreningens formål er at indøve flerstemmig sang med henblik på at afvikle koncerter og andre arrangementer, hvori korets repertoire finder en naturlig plads. Korets repertoire omfatter danske og udenlandske sange af nyere og ældre dato, musicalnumre etc. samt årstidens kirkemusik, herunder danske og engelske julesange.

§3 Sæson

Korets ordinære sæson løber fra 1. september til ca. 30. april, svarende til 90 lektioner.

§4 Medlemskreds

1. Koret optager alle, der har interesse for at synge i kor, og som stemmemæssigt passer ind i koret. Nodekendskab er ingen betingelse, men vil naturligvis være en hjælp ved indstuderingen af nye numre.

2. Der stilles ingen betingelser for medlemskab. Dog skal medlemmerne følge vedtagne regler for ensartet påklædning etc. i forbindelse med koncertarrangementer m.m.

§5 Organisationsforhold

Generalforsamlingen vedtager evt. medlemskab af en landsorganisation. Bestyrelsen kan vedtage samarbejde med lokale kulturelle organisationer. herunder Kulturelt Samråd og Køge Musikaftenskole. Sidstnævnte varetager aflønning af korets dirigent.

§6 Bestyrelsen

1. Koret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

2. Generalforsamlingen vælger 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Såfremt der i årets løb sker afgang fra bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling.

3. Der udfærdiges referat over bestyrelsesmødernes beslutninger. Referatet tilsendes alle bestyrelses-medlemmer, og behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

4. Til varetagelse af forskellige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte udvalg.

5.  Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§7 Regnskab og revision

1. Regnskabsåret er 1. september – 31. august.

2. Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer. Valgperioden er 2 år, således at en revisor skiftevis er på valg hvert år. Herudover vælges 1 revisorsuppleant for en etårig periode.

3. Bestyrelsen beslutter kasseregulativ vedr. forvaltning af foreningens økonomi.

§8 Kontingent

Kontingentet for den følgende sæson vedtages af generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af september måned.

§9 Repertoireudvalg

Til støtte for dirigenten i fastlæggelse af korets repertoire, vælger generalforsamlingen et repertoireudvalg på 4 medlemmer – 1 fra hver stemme – således at sopran- og altstemmerne er på valg i lige år og tenor- og basstemmerne i ulige år. Valgperioden er 2 år.

1. Udvalget, dirigenten og et bestyrelsesmedlem holder et årligt møde i sommerperioden.

2. På mødet aftales et foreløbigt sæsonprogram, hvorom koret orienteres.

3. Dirigenten kan i løbet af året foretage ændringer i programmet.

 

§10 Generalforsamlingen

1. Den ordinære generalforsamling er korets øverste myndighed og afholdes hvert år i januar eller februar måned. Alle, der har betalt kontingent for den igangværende sæson, har ret til at deltage i generalforsamlingen.

2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt - evt. pr. e-mail - senest 14 dage før, bilagt dagsorden og revideret regnskab. Desuden medsendes forslag fra bestyrelsen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Jævnfør dog §12 og 14. Afstemning foretages normalt ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt generalforsamlingens dirigent eller blot et medlem forlanger dette.

5. Der kan kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.

6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter

   1. Valg af dirigent og referent.

   2. Bestyrelsens beretning.

   3. Fremlæggelee af det reviderede regnskab til

       godkendelse.

   4. Godkendelse af budgetforslag samt kontingentfastsættelse for

       den følgende sæson.

   5. Indkomne forslag.

   6. Drøftelse af fremtidige opgaver.

   7a. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

   7b. Valg af kasserer og 2 bestrelsesmedlemmer (ulige år)

   8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

   9. Valg af 1 revisor.

  10 Valg af 1 revisorsuppleant.

  11. Valg af 2 medlemmer til repertoireudvalget.

  12. Eventuelt.

7. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af referenten og dirigenten.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller såfremt mindst 25% af medlemmerne skriftligt kræver dette. Indkaldelse skal ske på samme måde som ved den ordinære generalforsamling, bilagt dagsorden og eventuelle forslag til behandling. Reglerne for beslutnings-dygtighed er de samme som for en ordinær generalforsamling. Jævnfør dog § 12 og 14.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom.

§12 Vedtægtsændringer

1. Forslag til vedtægtsændringer kan behandles på en ordinær eller ekstra-ordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

2. Såfremt mindst halvdelen af medlemmerne ikke er til stede, men der dog afgives mindst 2/3 af stemmerne for vedtægtsændringsforslaget, kan dette dog vedtages uændret på en efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed uanset antal fremmødte.

§13 Forpligtelser

For korets forpligtelser hæfter alene dets formue. Koret tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§14 Korets opløsning

1. Beslutning om korets opløsning kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med højst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsning.

2. I tilfælde af opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. august 1994, og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 6. september 2008, og den ordinære generalforsamling den 23. november 2009, og den ordinære generalforsamling den 11. november 2013.